چه باید بکنم تا زندگی ابدی داشته باشم؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۹

آیا قربانی کردن،نماز خواندن و اعمال نیکو را انجام دادن، باعث این میشود که زندگی ابدی را به دست بیاوریم؟ پس چه باید بکنیم که زندگی ابدی را بدست بیاوریم؟
از شما خواهش میکنیم که به این برنامه گوش بدهید تا طریق بدست آوردن زندگی ابدی را بدانیم. تشکر

دانلود