چرا عیسی مسیح بر صلیب کشیده شد؟

  ۲۹ دقیقه

  ۱۹ آوریل ۲۰۱۹

چرا عیسی مسیح بر صلیب کشیده شد و اهمیت خون او برای پیروان او و برای کسانیکه تاهنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن،چه است؟
برای درک بهتر این موضوع بیاییدبه ای برنامه کوشش بدهید.

دانلود