چرا خدای متعال از ابراهیم خواست که پسرش را قربانی کند؟

  ۲۸ دقیقه

  ۹ اوت ۲۰۱۹

از سالیان متمادی به ای سو انسان برای پوشش گناهان شان، حیوانات را قربانی میکنند.آیا واقعأ خون یک حیوان گناهی انسان را میپوشاند؟ قربانی که واقعأ گناهی انسان را میپوشاند وجود دارد؟ برای درک این مطلب از شما خواهش میکنیم که به این برنامه گوش بدهید. تشکر

دانلود