پیروی از میسح

  ۳۰ دقیقه

  ۲۷ مه ۲۰۱۲

ما منحیث پیرو مسیح باید از قوانین ملکوتی او پیروی کنیم. پیروی ما از عیسی مسیح باید از دل جان باشد، بدون قید شرط، خالی از هر گونه شک و مقصد. در این کار نباید هیچ چیز مانع ما شود. هدف ما فقد رضایت او و خواستن دولت و سلطنت او باشد و او همه چیز را بما خواهد داد. ما نمی‌توانیم همزمان هم خداوند را پرستش کنیم و هم مال دنیا را. چون مال دنیا ما را از خداوند دور می‌‌‌‌سازد. هیچ چیزی با ارزش‌تر از خداوند نباید در دل ما باشد، زیرا اگر چنین باشد پس ما پیرو عیسی شده نمی‌توانیم.

دانلود