پرستش و زانو زدن در مقابل خداوند

  ۲۹ دقیقه

  ۲۰ مه ۲۰۱۲

عیسی مسیح خداوند از ما می‌‌خواهد که در حضور او خم شویم و او را پرستش کنیم، زیرا او طالب پرستندگان حقیقی است. سلطنت مسیح روز بروز دربین مردم آشکار شده و وسعت می‌‌آبد. بنام او هر زانو خم خواهد شد، چه در آسمان چه در زمین و یا زیز زمین. شیطان همواره کوشش دارد تا ما را از عبادت کردن خدای حقیقی باز دارد و منحرف نماید. کسی که غیر از خدای حقیقی چیزی دیگری را پرستش می‌‌کند او در واقعیت شیطان را پرستش می‌‌کند . پرستش خداوند بما قوت می‌‌دهد و ما اقرار می‌‌کنیم که او پادشاه پادشاهان است.

دانلود