پادشاه پیروز مند که باز میگردد

  ۲۹ دقیقه

خداوند رحمت و عدالت خود از طریق عیسی مسیح بر همه اقوام و ملت‌ها آشکار نموده است.
طبق وعده کلام خداوند عیسی مسیح دوباره باز می‌گردد و جهان را پر از عدل انصاف می‌نماید، با باز گشت عیسی مسیح پاد شاهی خداوند در جهان بشری بر قرار می‌گردد.
جهان ما منتظر باز گشت عیسی مسیح است در پاد شاهی عیسی مسیح گناه و شرارت جا ندارد ،عیسی مسیح تمام ملت هارا به راه راستی هدایت می‌کند.

دانلود