پادشاه عادل

  ۳۰ دقیقه

  ۲۲ مارس ۲۰۱۲

شاید ما نیز مانند سلیمان باشیم کسی که از خداوند درخواست حکمت و قلب شنیدنی و مطیع کرد، نه ثروت و شهرت. سلیمان جوان از خداوند درخواست حکمت کرد تا مردم را مطابق اراده خداوند رهبری کند.
ما نیز، می‌توانیم از خداوند درخواست حکمت کنیم تا هر روز مطابق اراده او زندگی کنیم و همچنان یک زندگی خوب را تجربه کنیم. ما نمی توانیم بهتر زندگی کنیم اگر آن زندگی به وسیله ذهن و نیروی خود ما بنا شده باشد.

دانلود