ویۯه برنامۀ قیام ۲۰۱۴

  ۲۹ دقیقه

  ۱۹ آوریل ۲۰۱۴

قدرت قیام مسیح از مردگان امروزه می‌تواند هر زندگی کهنه، قدیمی و بی هدف را حیاتِ نو و دگرگونی تازه ببخشد و به انسان‏های نا‏امیدِ که زیر بار گران زندگی خم شده‏ اند و از لحاظ روحی و اجتماعی، زخمی، نا‏امید و نگران هستند امید جدیدی عطا کند. قیام مسیح از مردگان دگرگونی تازه را برای زندگی شخصی تک‌‌ تک ما انسان‏های خاکی به‏ همراه دارد و همانطور که کلام خدا می‌‌‌گوید در مسیح چیزهای کهنه درگذشته است و همه چیز تازه شده است.

دانلود