همه عالمیان تو را پرستش خواهند نمود

  ۲۹ دقیقه

همانگونه که هر یک ما در جستجوی آرامش و رهایی هستیم
زمانی دنیای ما از مصایب رهایی می‌یابد که انسانها از شرارت و عصیان گری دست بکشند و تسلیم اراده خداوند گردد. تنها خداوند قابل ستایش و پرستش است.
جهان ما زیبا می‌شود اگر بشریت بجای گناه و شرارت خداوند حقیقی را در زندگی خویش داشته باشد، زیرا بدون خداوند ما انسانها هرگز به آرامش و صلح واقعی نمیرسیم.

دانلود