هدف زندگی

  ۲۹ دقیقه

  ۲۵ مارس ۲۰۱۲

هدف خداوند از خلقت آدم و حوا این بود که سلطنت خود را توسط آنها و نسل آنها به زمین بر قرار کند. لیکن آدم و حوا در این ناکام ماندند. لیکن خداوند این کار را توسط عیسی مسیح انجام داد، با اینکه شیطان نیز کوشش بینهایت خود را کرد تا که او موفق نشود. عیسی مسیح درد و رنج زیاد را متحمل شد تا که مقصد خداوند را در روی زمین عملی کرند. پیام او به تمام شاگردانش این بود که مژده و کلام او را به تمام دنیا برساند تا مردم از غلامی شیطان نجات یابد. ما باید این مقصد را در زندگی خود عملی کنیم و عملی شدن آنرا باید به خداوند واگزار کنیم و صلاح او را بخواهیم.

دانلود