نو روز- روز دهقان

  ۲۸ دقیقه

  ۲۳ مارس ۲۰۲۲

نوروز اولین روز سرسبزی و آغاز حیات و آبادانی زمین است. نوروز روز دهقانان است:
بیایید به این فکر کنیم - کشاورز بذر را در زمین می‌کارد و بذر در زیر خاک می‌میرد - اما با قدرت خالق دوباره از زمین برمی خیزد - جوانه می‌زند - و میوه می‌دهد.
به همین ترتیب ما انسانها نیز روزی می‌می‌ریم و در دل خاک دفن می‌شویم. اما به قدرت خدا دوباره از مردگان برمی خیزیم تا به خدا حسابی دهیم.

دانلود