نور خدایی

نور خدایی

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

آیا شما میتوانید به خداوند نزدیک شوید؟ شاید اگر شخص واقاً خوب باشید؟ شاید شما هرگز کاری بدی نکرده باشید؟ خداوند نور است و در او هیچ تاریکی نیست. انجیل شریف میگوید که همه گناه کرده اند و از جلال خداوند دور اند. معنی این حرف چیست؟


آیا شما میخواهید تا ابد در حضور خداوند زندگی کنید؟ بلی این ممکن است؟ عیسی مسیح آمد تا راه راست را بما نشان بدهد. او بخاطر گناه هان ما مرد و با خون خود ما را شست تا ما بتوانیم در حضور خداوند زندگی ابدی داشته باشیم. این سرود های قشنگ در باره ای این حرف میزنند که ما چطور میتوانیم داخل ملکوت خداوند شویم. امیدواریم شما هم پیرو عیسی مسیح شوید.

موسیقی