نوروز - روز دهقان

  ۲۸ دقیقه

  ۲۸ مارس ۲۰۲۴

نوروز - روز شکوه و زیبایی
در نو روز، محیط ما تازه و جدید می‌شود، و در ایمان جدید ما به مسیح، قلب و افکار ما تازه و نو می‌شود.
کسی که در مسیح است، خلقت نو است، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک همه چیز نو شده است

دانلود