نقش کلیسای خانگی در ازدواج جوانان

  ۳۸ دقیقه

  ۱۴ اُکتُبر ۲۰۱۲

ازدواج یک امر طبیعی و اجتماعی می‌‌‌باشد چنانچه در آغاز خلقت خداوند برای آدم زن را منحیث یار و همدم برگزید.

در بعضی موارد ازدواج نا سالم می‌‌‌تواند نتایج نا سالم داشته باشد و حتی باعث جدایی و از هم پا شیدن زندگی مشترک گردد.

در عیسی مسیح، ایمانداران در قبال ازدواج جوانان خود را مسول می‌‌دانیم که برای ایشان دعا کنیم و آنها را در تصمیم گیری کمک کنیم. و این واضح است که تصمیمات مشترک نتایج و عواقب درخشانی درپی دارد.

دانلود