می‌ترسم در باره مسیح صحبت کنم چون مردم به ضدم می‌شوند. چی کنم ؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

خوانندگان عزیز! یکی از دوستان ما ضمن تماس با ما گفتند که برنامه‌های رادیو را می‌‌‌شنود و کلام خدا را نیز در دسترس دارند و آنرا می‌‌‌خوانند و واقعاً خوشحال هستند که خداوند او را دوست دارد و حال می‌‌‌خواهند که همان برکاتی را که از خداوند گرفته اند به اعضای خانوادۀ خود نیز برسانند ولی حال که شروع کرده اند تا پیام خداوند را به فامیل خود برسانند، ازطرف فامیل سرزنش می‌‌‌شوند و مشکلات شان زیاد شده و طوری به نظر می‌‌‌رسد که کم کم به طرف نا امیدی روان هستند و فکر می‌‌‌کنند که شاید فامیلشان او را قبول نکنند و حتی این پیامی را که برای شان می‌‌‌رسانند، قبول نکنند.

همچنان یکتن از دوستان دیگر ما که مدتی زیادی می‌‌‌شود با ما در تماس هستند ضمن تماس با ما، برخلاف دفعات قبلی، کمی جگر خون به نظر می‌‌‌رسیدند و به ما گفتند که من با پدر و مادرم کم کم دربارۀ مسیح حرف زدم و دربارۀ زندگی جدیدم برایشان گفتم، برایم مشکلات ایجاد کردند و قبل از اینکه من همرایشان حرف بزنم، برایشان جالب بود و متوجه تغییر کلی و خوب در زندگی ام شده بودند، از من پرسیدند و من هم کمی دربارۀ عیسی مسیح با ایشان صحبت کردم که بسیار قهر شدند و اکنون با من حرف نمیزنند و می‌‌‌خواهند که حتی مرا از خانه بیرون کنند و وقتی این موضوعات را از این دوستان عزیز ما شنیدیم، می‌‌‌خواهیم که ایشان را در این موارد تسلی بدهیم و بگوئیم که دنیا ما و شما را رد می‌‌‌کند ولی عیسی مسیح هرگز ما و شما را ترک نمیکند. ما می‌‌‌خواهیم در این بخش کمی بیشتر از کلام خداوند با دوستان عزیز ما بخوانیم زیرا این مشکل، مشکل یکی دو نفر نیست بلکه ممکن است که دامنگیر بسیاری از دوستان شده باشد و یا در آینده شود و ما خوانندگان عزیز خود را تشویق می‌‌‌نمائیم تا آیاتی را در زیر می‌‌‌خوانیم آنها را حفظ کنند زیرا کلام خداوند ما را در مشکلات و سختی‌ها بسیار کمک می‌‌‌کند و دلگرم می‌‌‌سازد.

در انجیل متی فصل 28 آیات 19 و 20 چنین می‌‌‌فرماید: ۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید؛ ۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام ، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دور ترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!«

این فرمانیست که عیسی مسیح پیش از آنکه به آسمان صعود نماید، به شاگردان خود می‌‌‌دهد. در کتاب مکاشفه فصل 5 آیۀ نهم چنین می‌‌‌خوانیم: ایشان‌ برای‌ او سرود جدیدی‌ می‌‌‌‌خواندند و می‌‌‌‌گفتند: “تو لیاقت‌ داری‌ که‌ طومار را بگیری‌ و مُهرش‌ را باز کرده‌، آن‌ را بخوانی‌، زیرا جانت‌ را قربانی‌ کردی‌ و مردم‌ را از هر نژاد و زبان‌ و قوم‌ و ملت برای‌ خدا خریدی‌. در اینجا می‌‌‌بینیم که خداوند می‌‌‌خواهد در پیش روی تخت او از هر نژاد و زبان‌ و قوم‌ و ملت ایستاده باشند و او را که شاۀ شاهان است و خداوند خدایان هست، ستایش و پرستش کنند و عیسی مسیح می‌‌‌خواهد که تمام مردم نجات پیدا کنند.

حال می‌‌‌خواهیم از انجیل متی فصل 24 آیۀ 14 را بخوانیم ولی خوانندگان ما می‌‌‌توانند خودشان تمام فصل را بخوانند زیرا در این فصل خداوند عیسی مسیح از زمان‌های آخر صحبت می‌‌‌کند و به شاگردان می‌‌‌گوید که شما مشکلات و سختی می‌‌‌بینید، بخاطری آنکه شما به من ایمان دارید، مردم از شما متنفر می‌‌‌باشند زیرا مردم دنیا به دنیا تعلق دارند و چیزی که از دنیاست آنرا دوست دارند ولی وقتی که شما شاگرد و پیرو من هستید مردم از شما نفرت خواهند داشت. آیۀ 14 چنین می‌‌‌فرماید: سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن باخبر شدند، آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید.

چقدر جالب است که خداوند عیسی مسیح می‌‌‌فرماید بروید و مژدۀ انجیل را به همه برسانید و وقتی همه از آن با خبر شدند آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید و وقتی مردم پیام انجیل را شنیدند زمان به آخر می‌‌‌رسد. آخر یعنی چه ؟ اگر ما از دیدگاۀ شیطان ببینیم، یعنی زمانی که شیطان در دریاچۀ آتش می‌‌‌افتد و کار شیطان تمام می‌‌‌شود. پس بخاطری که شیطان به سر انجام خود نرسد چی می‌‌‌کند؟ او کوشش می‌‌‌کند تا ما را زجر بدهد، مشکلات و سختی‌ها را ایجاد کند تا ما نتوانیم پیام انجیل را به تمام مردم برسانیم و به این خاطر شیطان خوش نیست و در نتیجه کوشش می‌‌‌کند که چه از فامیل، دوست، خویشاوند، از اهل قریۀ ما، مردم را به ضد ما بسازد. چرا؟ بخاطری که نمیخواهد به سرانجام خود نزدیک شود و به دریاچۀ آتش بیافتد و پیش از آنکه به دریاچه بیافتد کوشش می‌‌‌کند که با ما و شما جنگ کند و این جنگ را کلام خداوند به نام جنگ روحانی یاد می‌‌‌کند. پس چطور می‌‌‌توانیم که در این جنگ روحانی پایدار بمانیم؟ اگر همسایۀ ما، فامیل ما، دوست ما، خویش و قوم ما و یا هموطن ما به ضد ما می‌‌‌باشد، چطور می‌‌‌توانیم که استوار باشیم و پیام خوش انجیل را که پیام حیات است به مردم خود برسانیم؟ اگر از زمان پیدایش تا حال ببینیم که خداوند همۀ کائینات را خوب درست کرد و آدم و حوا را خلق کرد و انسان با خداوند ارتباط نزدیک داشتند و با یکدیگر صحبت می‌‌‌نمودند ولی شیطان نمیخواست و خوش نبود و می‌‌‌خواست تمام چیز‌های را که خداوند به طور نیک آفریده خراب بسازد و حتی ارتباط انسان را با خداوند نیز خراب ساخت و حوا را وسوسه کرد که از آن امری خداوند گفته بود نکنند، سرپیچی کند. بناً شیطان در آن زمان کامیاب شد تا ارتباط انسان و خداوند را بر هم بزند ولی عیسی مسیح آمد و فرمود که می‌‌‌خواهم شما را حیات نو بدهم و آن ارتباطی را که شکسته و از بین رفته است، دوباره احیا کنم.

پس شیطان از اینکار عیسی مسیح خوش نیست زیرا تباهی و مرگِ شیطان می‌‌رسد. پس باید ما متوجه باشیم تا اگر با مشکلات و سختی‌ها مواجه می‌‌شویم و می‌‌خواهیم پیام خوش را به مردم برسانیم شیطان هم مقاومت می‌‌کند. مگر وقتی که همین فصل را می‌‌خوانیم به سه قاف بر می‌‌خوریم که در همین فصل گنجانیده شده است : اول قصد یا مقصد است که خداوند هدف دارد تا پیام انجیل را به گوش تمام مردم برساند خداوند می‌‌خواهد که مردم نجات پیدا کنند. قاف دوم ، قیمت است در همین فصل 24 آیۀ نهم می‌‌خوانیم: آنگاه شما را شکنجه داده ، خواهند کشت وتمام دنیا از شما متنفر خواهند شد، زیرا شما پیرو من می‌‌باشید. وقتیکه ما می‌‌خواهیم که هدف خداوند در زندگی ما و زندگی مردم تحقق بیافد، باید قیمتی پرداخته شود، عیسی مسیح بخاطر آزادی ما خودش جان خود را داد تا ما از شر شیطان و غضب خدا نجات پیدا کنیم. پس وقتیکه ما هم می‌‌خواهیم پیام خدا را برسانیم، قیمتی را باید بپردازیم. عیسی مسیح می‌‌فرماید که اگر شما می‌‌خواهید پیرو من باشید صلیب تانرا بردارید و مرا پیروی کنید و ما باید مشکلات و سختی‌ها را ببینیم. چرا؟ بخاطری که ما می‌‌خواهیم محبت خداوند را به مردم برسانیم و شیطان بر ضد ماست و ما باید ایستادگی کنیم حتی اگر به قیمت جان ما تمام شود. اگر به زندگی شاگردان عیسی مسیح نظر بیافگنیم، می‌‌بینیم که همۀ شان جان خود را از دست دادند و اگر تاریخ مسیحیت را بخوانیم ما می‌‌بینیم که چقدر مسیحیان به خاطر ایمان خود جان خود را از دست داده اند ولی بازماندگان، هیچ وقت دل سرد نشدند و ما خدا را شکر می‌‌کنیم که از برکت روح القدس و کوشش آنها است که امروز پیام خوش انجیل برای ما رسیده است و ما امروز می‌‌توانیم این پیام خوش را به خوانندگان عزیز خود برسانیم و آنها نیز به نوبۀ خود به خانواده‌های شان و دوستان شان برسانند.

قاف سوم عبارت است از : قول . قول یا وعدۀ عیسی مسیح اینست که وقتی پیام انجیل به تمام مردم برسد من دوباره بر می‌‌گردم و می‌‌آیم و اگر رسالۀ اول و دوم تسالونیکیان را بخوانیم ، می‌‌بینیم که گفته شده : خوشابحال آنانیکه آماده هستند تا خداوند را ببینند. خوشابحال کسانیکه می‌ خواهند سرافراز باشند و خوشا بحال ما و کسانیکه تمام سختی‌ها و مشکلات را متحمل می‌‌شوند تا پیام خوش انجیل را به مردم دنیا برسانند و خوشابحال ما که می‌‌توانیم با خداوند یکجا باشیم به شرطیکه برای همیشه در این راه استوار بمانیم و همیشه ارادۀ خداوند را بخواهیم.

دوستان عزیز! انجیل و عیسی مسیح برای ما و شما چه می‌‌گویند؟ عیسی مسیح می‌‌فرماید که خداوند، خدایت را با تمام وجود، با تمام قلب، با تمام عقل و تمام قکر دوست داشته باش و همسایه ات را مثل خود محبت کن. عیسی مسیح نمیگوید که بروئید بکشید و تباه کنید، عیسی مسیح نمیگوید که بروید دزدی، چور و چپاول کنید. عیسی مسیح واضح می‌‌گوید که اگر چشمت باعث گناهت می‌‌شود، بهتر است که چشمت را بیرون بیاوری تا اینکه گناه کنی و یا اگر دستت باعث می‌‌شود که تو گناه کنی بهتر است آنرا ببری تا مرتکب گناه شوی و در آخر هم در دوزخ بیفتی. البته متوجه باشید که عیسی مسیح نگفته است که بطور فزیکی دست خود را قبل از گناه ببریم بلکه او می‌‌خواهد که ریشۀ گناه را در ما قطع بسازد و آنرا بُبرد. عیسی مسیح می‌‌فرماید که اگر دشمنت یا کسی به رویت با سیلی زد، اجازه بده تا به طرف دیگر رویت نیز سیلی بزند. عیسی مسیح محبت بیکران خداوند را برای ما به ارمغان آورد و می‌‌خواهد ما نیز با دیگران محبت کنیم و زمانی که ما خوبی می‌‌کنیم، شیطان که سر چشمۀ تمام بدی هاست در برابر ما ایستاده می‌‌شود و ما شما دوستان عزیز را تشویق می‌‌کنیم که همیشه بیاد داشته باشید که خداوند قصد و هدف دارد که مردم دنیا پیام خوش انجیل را بشنوند و حیات ابدی را در عیسی مسیح دریافت کنند و بخاطری که ما به هدف خود برسیم باید قیمتی را بپردازیم و شاید حتی ما جان خود را از دست بدهیم ولی خوشابحال ما که بخاطر خوبی جان خود را از دست می‌‌دهیم نه اینکه بخاطر دزدی ، زنا ، قتل و تباهی مجازات می‌‌شویم.

خوشابحال شما که بخاطر رساندن پیام خوش انجیل، بخاطر رساندن پیام صلح و آشتی، زجر می‌‌بینید و دوم اینکه خوشابحال شما دوستان عزیزی که حتی در وقت زجر دیدن هم برکت می‌‌گیرید زیرا اینرا کلام خدا برای ما درس می‌‌دهد و قاف سوم را نیز بیاد داشته باشید که عیسی مسیح آمدنیست و او می‌‌خواهد که کلیسای خود را پاک، سر بلند و بدون لکه ببینید و همۀ ما و شما را که منتظر آمدنش هستیم سر بلند ببیند و همانطوری که ما یک سرود داریم که در روز آمدن عیسی مسیح مردم می‌‌گویند ای کاش کوه‌ها سر ما بیفتند تا ما از شرم با او رو برو نشویم و کسانی که برای مسیح خدمت می‌‌کنند ، خوشابحالشان که ایستاد می‌‌شوند و می‌‌گویند خداوندا ! بیا!

فرموده‌های عیسی مسیح یعنی کلام خدا را نیز خواندیم و اینرا می‌‌دانیم که ما بخاطر ایمان رنج خواهیم برد و با مشکلات دنیا رو برو خواهیم شد ولی رنج ما به خاطر بدی نیست و ما شما را تشویق می‌‌کنیم که همیشه استوار بمانید و همیشه برای کسانی که می‌‌خواهند به شما آزار و اذیت برسانند دعا کنید و همیشه کلام خداوند را بخوانید و کلام خدا را همیشه سرمشق زندگی تان قرار بدهید و خداوند شما را برکت می‌‌دهد.

دانلود