من هرگز او را نمی‌بخشم

  ۴۰ دقیقه

  ۱۰ فِورِیه ۲۰۱۳

ما انسان‌ها در اکثر موارید قضاوت و برداشت‌های نادرست داریم. کلام خدا بما می‌‌‌آموزد که بخشش و محبت را باید جاگزین لعنت و انتقام کنیم.
خشونت را با خشونت نمیشود حل کرد بلکه با بخشش و محبت می‌‌توانیم ریشه خشونت را بخشکانیم. در کلام خدا آمده است اگر خطا‌های دیگران را نبخشیم پدر آسمانی نیز ما را نمی بخشد. یکی از اصول اساسی در ایمان مسیحی بخشش است. قدرت بخشش و محبت را تنها با پیروی از عیسی مسیح می‌‌توان بدست آورد.

دانلود