ملت افغان

  ۳ دقیقه ۳۰ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

همگی ملت افغانیم

گر ز کابل ، گر ز لغمان ، گر ز بامیانیم

2

 

گر ز کندز، گر ز جوزجانیم

وگر از بلخ و بدخشانیم

در رۀ حفظ وطن چون تیر و توفانیم

 

همگی ملت افغانیم

گر ز کابل ، گر ز لغمان ، گر ز بامیانیم

2

 

مهاجریم به روی دنیا

یکی اینجا دگر به آنجا

به کانادا به جرمنی به پاکستانیم

 

همگی ملت افغانیم

گر ز کابل ، گر ز لغمان ، گر ز بامیانیم

2

 

وطن قربان نام پاک ات

ما همه زادۀ دامانت

یکی تاجیک، یکی پشتون، هزاره گانیم

 

همگی ملت افغانیم

گر ز کابل ، گر ز لغمان ، گر ز بامیانیم