معرفی كلیسا

  ۳۴ دقیقه

  ۲۹ ژانوِیه ۲۰۱۲

کلیسا مجموعه از ایمان داران به خداوند است که دریک مکان دورهم جمع می‌‌‌شوند تا خداوند را ستایش کند. این مکان می‌‌‌‌تواند هرمکان باشد. در کشور ما و در شرایط که ما زندگی می‌‌کنیم، بسیار از برادران و خواهران ما در خانه‌ها جمع می‌‌شوند تا خداوند را با هم عبادت کنند. پرستش کردن را نباید از دیگران نقلید کنیم چون کلیسا یک رسم مذهبی نسیت، بلکه مطابق به کلام خداوند و شرایط که در آن زندگی می‌‌کنیم دور همدیگر برای عبادت باید جمع شویم.

دانلود