معجزه شفای یک زن

  ۲۹ دقیقه

  ۲ سِپتامبر ۲۰۱۲

زن که سیزده سال مریض بود و هیچ جای تداوی او نشد، با لمس کردن لباس عیسی مسیح شفا یافت، چون دل آن زن سرشار از ایمان به مسیح بود. برای تمام مشکلات مردم راه حل وجود دارد که راه حل آن عیسی مسیح است. چون عیسی به هر یک ما نزدیک است. محبت و شفای عیسی به تمام مردم هست. حتی کسانی که در نظر دیگران حقیر هستند و دیگران آنها را از خود رانده است. خداوند قادر است که ما را شفا بدهد. ولی شیطان همواره در تلاش هست که ما را از در گاه مسیح نا امید سازد.

دانلود