مشکلات و سختی‌های زندگی مسیحی

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

یکی از برادران ما که واقعاً باعث برکت و تشویق ما گردید ضمن تماس با ما از مشکلات، سختی‌ها و جور و جفا‌های که بخاطر ایمان خود می‌‌‌‌‌‌بیند، برای ما گفتند. ما یکجا با خودشان و هم برای ایشان در کلیسای خانگی ما، دعا کردیم و از چند جایی از کتاب مقدس برایشان گفتیم تا آن برادر عزیز خود را تشویق کنیم و حال می‌‌‌‌‌‌خواهیم همان قسمت‌های از کلام خداوند را در اینجا با خوانندگان عزیز ما نیز در میان بگذاریم.

دوستان عزیز! زندگی مسیحی همانطوری که آن برادر ما گفتند آسان نیست و مشکلات و سختی‌های خود را دارد و عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌فرماید که صلیب تانرا بردارید و مرا پیروی کنید. درست است که زندگی مسیحی با مسیح لذت بخش است و واقعاً ما و شما در عیسی مسیح نجات، خوشی و آرامشی را که روح القدوس برای ما می‌‌‌‌‌‌دهد، داریم و در پهلوی همه این چیز‌ها خداوند ما عیسی مسیح برای ما قدرت می‌‌‌‌‌‌دهد که در برابر سختی‌ها و مشکلات ایستادگی کنیم. می‌‌‌‌‌‌خواهیم از انجیل متی فصل دهم آیت شانزده تا بیست و دوم را بخوانیم و ببینیم که خداوند وعده نکرده که من شما را از تمام مشکلات و سختی دور می‌‌‌‌‌‌سازم:
۱۶ خوب توجه کنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگها می‌‌‌‌‌‌فرستم . شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر، بی آزار باشید.  ۱۷ هوشیار باشید زیرا مردم شما را تحویل محکمه‌ها خواهند کرد، و شما را در کنیسه‌ها تازیانه خواهند زد ۱۸ و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنها و مردم بیگانه شهادت دهید.  ۱۹ اما وقتی شما را دستگیر می‌‌‌‌‌‌کنند پریشان نباشید که چه چیز و چطور بگوئید چون در همان وقت آنچه باید بگوئید به شما داده خواهد شد ،  ۲۰ زیرا گوینده، شما نیستید بلکه روح پدر آسمانی شما است که در شما سخن می‌‌‌‌‌‌گوید .  ۲۱ برادر، برادر را و پدر، پسر را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد والدین خود برخواهند خاست و باعث کشتن آنها خواهند شد. ۲۲ همۀ مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید از شما نفرت خواهند داشت، اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت . 

دوستان عزیز ! این قسمت از کلام خداوند چیز‌های زیادی را به ما و شما تعلیم می‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً چرا در آیۀ شانزدهم گفته نشده که من شما را مثل گوسفندان در میان گوسفندان می‌‌‌‌‌‌فرستم؟ بخاطری آنکه عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌دانست مردمی که از او نیستند و بر ضد مسیح هستند، مانند گرگ‌ها هستند محبت خدا را ندارند، دلسوزی ندارند و اکثر اوقات حمله می‌‌‌‌‌‌کنند ولی ما نباید بترسیم بلکه مثل مار هوشیار باشیم و مثل کبوتر بی آزار باشیم. عیسی مسیح نمیگوید که وقتی در بین مردم هستید بروید جنگ و جدل کنید، بر ضد شان چیز‌های بگوئید بلکه مثل مار هوشیار باشید. چرا مار؟ هدف عیسی مسیح از مار چیست؟ در شروع کلام خداوند در کتاب پیدایش ببینیم، می‌‌‌‌‌‌بینیم که ( از مار منحیث هوشیار ترین حیوان نامبرده شده است) مار پیش حوا می‌‌‌‌‌‌آید و بر ضد خداوند حرف‌های می‌‌‌‌‌‌زند و او را تحریک می‌‌‌‌‌‌کند و او را وادار می‌‌‌‌‌‌سازد که گناه کند. مگر عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌خواهد که ما نسبت به دشمن خود هوشیارتر باشیم و در پهلوی اینکه هوشیار هستیم مثل کبوتر بی آزار باشیم یعنی نباید با مردم جنگ و جدل کنیم و یا کسی را بد بگوئیم و یا به کسی ضرر برسانیم. بلکه صبور و ملایم باشیم زیرا عیسی مسیح گفت که من شبان نیکو هستم و شما گوسفندان من هستید. چرا عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌گوید که شما گوسفندان من هستند؟ چرا حیوانی دیگری را مثال نداده است؟ اولاً باید متوجه باشیم که گوسفند بی آزار است و عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌خواهد که ما و شما بی آزار باشیم. دوم اینکه از گوشت گوسفند شروع تا کله و پاچه، پوست، جگر و تمام اجزای بدن آن مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد و هیچ چیز آن دور ریختنی نیست و عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌خواهد که از تمام وجود، گفتار و کردار ما استفادۀ خوب صورت بگیرد.

آیۀ هفدهم به صراحت می‌‌‌‌‌‌گوید که شما را تحویل محکمه‌ها خواهند کرد و در کنیسه‌ها تازیانه خواهند زد و شما را بخاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنها و مردم بیگانه شهادت دهید. اگر ما در هم چنین حالتی قرار می‌‌‌‌‌‌گیریم بهتر اینست که استوار باشیم. شاید خداوند بخواهد که از طریق ما و شما، کلام خود را به آن عده از کسانی در قدرت هستند، برساند. قدرت را می‌‌‌‌‌‌توان به طرق مختلفی تعبیر کرد، مثلاً پدر یا برادر بزرگ ما که نسبت به ما در مقام بالاتری در خانواده قرار دارند و ما احترام زیادی برای شان قایل هستیم، شاید ملِک قریۀ ما و یا هر مقام بلندی دیگری که شاید ما را به نزد شان ببرند و بخاطری اینکه نام مسیح را بر خود داریم، لت و کوب کنند. ما و شما گناهکار نیستیم بلکه نوری در زندگی خود داریم و کسانی که از ما نفرت دارند بر ضد ما ایستادگی می‌‌‌‌‌‌کنند و ما باید نور مسیح را برای شان برسانیم و بعداً می‌‌‌‌‌‌بینیم که خداوند می‌‌‌‌‌‌فرماید، شما نترسید من برای شما کلام خود را می‌‌‌‌‌‌دهم و روح من با شما می‌‌‌‌‌‌باشد پس نباید بترسیم که چه بگوئیم. از شما دوستان عزیز خواهشمندیم تا در چنین حالات و احوال دست و پاچه نشوید، نترسید زیرا ما کافر و بی دین نیستیم ما و شما فرزندان خداوند هستیم. ما و شما خداوند زمین و آسمان را پرستش می‌‌‌‌‌‌کنیم. ادیان برای ما می‌‌‌‌‌‌آموزانند که چشم بعوض چشم و دندان به عوض دندان ولی عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌فرماید وقتی کسی به روی تو با سیلی زد طرف دیگر رویت نیز برایش دور بده. بناً ما و شما هزار برابر در نزد خداوند برتری داریم زیرا احکام خداوند را در زندگی خود عملی می‌‌‌‌‌‌سازیم. پس چرا بترسیم؟ عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌فرماید که دشمن تانرا محبت کنید و حتی اگر به طرف زنی با نگاۀ شهوت آلود ببینیم در دل خود با او زنا کرده ایم. پس عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌خواهد که حتی ما نباید با چشمان خود گناه کنیم و نظری بد به مردم داشته باشیم.

پس از چه چیزی باید بترسیم؟ بیائید که ما و شما هویت خود را در عیسی مسیح بشناسیم و بدانیم که ما دیگر فرزندان خدا هستیم و از جملۀ گنهکاران نیستیم و زمانی که از ما می‌‌‌‌‌پرسند که چرا مسیحی هستی؟ ما باید آماده باشیم که به بسیار مهربانی و خوبی علت ایمان خود را به آنها بگوئیم تا آنها نیز بفهمند که مسیح کیست و چه کاری خوبی را در زندگی ما و شما انجام داده است و اینرا نیز باید بدانید که خداوند هرگز شما را ترک نمی کند ولی سختی و مشکلات است و دعای ما و شما همیشه باید این باشد که خداوندا ! تو از این سختی‌ها و مشکلات با من باش و مرا عبور بده و دست من همیشه در دست تو باشد که حتی در سختی‌ها و بدی هایی که می‌‌‌‌‌اید من از کلام تو اطاعت کنم و شاگرد حقیقی تو باشم و از تمام این سختی‌ها همرای تو یکجا تیر شوم. خداوندا مرا همیشه قدرت بده تا چشمم به طرف تو باشد و حتی برای کسانی را که به من بدی می‌‌‌‌‌کنند، دعای خیر و نیک کنم. در انجیل متی فصل هفت از آیۀ 24 تا 27 را می‌‌‌‌‌خوانیم :  ۲۴ پس کسی که سخنان مرا می‌‌‌‌‌شنود و به آنها عمل می‌‌‌‌‌کند مانند شخص دانائی است که خانه خود را بر سنگ ساخت. ۲۵ باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود.  ۲۶ اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد.  ۲۷ باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود! 

پس دوستان عزیز! عمل کردن به کلام خداوند، برای ما که بنام مسیح یاد می‌‌‌‌‌شویم بسیار ضروری و مهم است زیرا کلام خدا می‌‌‌‌‌فرماید که نه آنکه مرا خداوند، خداوند گوید بلکه آن کسی که اوامر مرا بجا آورد. پس باید ما دشمنان خود را دوست داشته باشیم و برای آنها دعای خیر کنیم و اگر دست ما می‌‌‌‌‌رسد آنقدر کمک کنیم تا خودشان حیران بمانند که چرا؟ اینقدر محبت می‌‌‌‌‌کنید؟ و این محبت ما فقط بخاطر این نباشد که ما زبان آنها را خاموش بسازیم بلکه بخاطریکه آنها محبت خداوند را در ما و تبدیلی را در زندگی ما ببینند تا باشد که آنها نیز یک روز بخواهند تا پیرو مسیحِ خداوند شوند تا بتوانند در محبت بیکران خدا زندگی کنند .

اگر ما به تاریخ کلیسا نظر بیاندازیم، می‌‌‌‌‌بینیم که کلیسا به چه شکلی تا امروز رشد و نمو کرده است و این همه ناشی از خوشی، متانت و هوشیاری مبشرین کلام خداوند بوده است که با محبت در بین مردم رفتند و کلام خدا را به مردم رسانند نه با زور پنجه و یا خنجر بلکه فقط با همان محبت و خوشیِ که خداوند ما عیسی مسیح حکم می‌‌‌‌‌نماید، مژدۀ خوش عیسی مسیح را به مردم رسانند و اگر نگاۀ ژرف تری به تاریخ مسیحیت بیاندازیم می‌‌‌‌‌بینیم که مسیحیان همیشه رنج برده اند چه در زمان امپراطوری روم که آنها را در پیش شیر‌ها انداختند و یا زنده سوختاندند مگر آنها هیچ وقت از ایمان خود منکر نشدند چون واقعیت را درک کرده بودند و مزه و شیرینی بودن در خداوند را چشیده بودند و همینطور در طول تاریخ بسیار مسیحیانی را می‌‌‌‌‌بینیم جان خود را به خاطر ایمان خود فدا کردند و تا آخرین لحظه در ایمان خود استوار بودند از جمله یک تن از ایمانداران وطن خود ما بنام ضیأ ندرت که بخاطر پخش مژدۀ عیسی مسیح کشته شد و تا آخرین لحظه در ایمان خود ثابت قدم و استوار بود و راهی را انتخاب کرده بود به آن وفادار ماند. ضیأ ندرت سرود‌های را پرستشی را ساخته بود که تا اکنون ما آنها را در کلیسا‌ها می‌‌‌‌‌خوانیم و خدماتی را که برای مسیحیت و ایمان خود کرد واقعاً قابل قدر است و امروز ما از آن استفاده می‌‌‌‌‌کنیم و خداوند را بخاطر آن برادر ما شکر می‌‌‌‌‌کنیم ما دعا می‌‌‌‌‌کنیم که شما هم در ایمان تان استوار بمانید تا پیام خوش انجیل در سرتاسر وطن عزیز ما برسد و یک روز محبت بیکران عیسی مسیح را، تمام مردم عزیز ما بچشند و ببینند که ما تنها نیستیم، بلکه خداوند با ماست و خوشابحال کسانی که تا به آخر ثابت بمانند و همیشه باید این دعا را کنیم که خداوندا ما ضعیف هستیم مگر ما می‌‌‌‌‌خواهیم که قدرت تو در زندگی ما باشد تا واقعاً با تمام وجود در راۀ تو ایستادگی کنیم، هر روز محبت ترا بچشیم، هر روز همراۀ تو قدم بزنیم و هر روز زندگی ما باعث برکتِ دیگران باشد.

دوستان عزیز! اگر به کلام خداوند مراجعه کنیم می‌‌‌‌‌بینیم که تمام کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته اند و در ایمان خود استوار بوده اند در این راه حتی زندگی خود را از دست داده اند که می‌‌‌‌‌توان از پولس رسول و دیگر شاگردان عیسی مسیح نامبرد که این خود برکتی بزرگی برای همه ما و شما محسوب می‌‌‌‌‌گردد همانطوری که عیسی مسیح در کلام خود فرموده است که شما متعلق به من هستند و به دنیا تعلق ندارید. پس وقتی ما به عیسی مسیح تعلق داشته باشیم دیگر چیزی برای ما مهم نیست بلکه مهم اینست که ما از او هستیم و در او ریشه داریم.

دانلود