مشاركت و بشارت

  ۳۰ دقیقه

  ۲۳ سِپتامبر ۲۰۱۲

در مشارکت کلیسا ای ما مشکلات خود را به یک دیگر در میان می‌‌گزاریم و به یک دیگر کمک و دعا می‌‌کنیم. مشارکت یعنی باز کردن دل خود به یک دیگر. در مشارکت امروزی درباره بشارت دادن بحث شده است. در بشارت دادن ما در مورد خداوند و کلام او با مردم حرف می‌‌زنیم، نه ما. ما صرف یک وسیله هستیم که خداوند توسط ما بشارت انجیل را به دیگران می‌‌دهد. در بشارت دادن ما کوشش خود را می‌‌کنیم ولی نتیجه آنرا به خداوند واگزار می‌‌کنیم. ولی ما باید دراین کار صبور باشیم .

دانلود