مسیحی‌ها به چی گونه خدایی ایمان دارند؟ آیا خدا می‌تواند شما را حفاظت کند؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

یکی از دوستان ما ضمن تماس و طرح سوال شان که یک کمی لحن تهدید آمیز هم داشت پرسیدند که شما مسیحیان به چگونه خدایی ایمان دارید؟ و ما برایشان جواب دادیم که ما به خداوند یکتا، به خداوندی که بود، هست و می‌‌‌‌آید، ایمان داریم. خداوندی که قادر مطلق هست. خداوندی که زمین و آسمان را آفرید. خداوندی که حیات بخش هست و ما را دوست دارد.

این دوست ما بعداً سوالی دیگری را هم پرسیدند که شما بسیار در این باره صحبت می‌‌‌‌کنید ولی آیا این خدا می‌‌‌‌تواند از شما حفاظت کند؟ و این سوالیست که جواب آنرا می‌‌‌‌توان در بسیاری از فصل و آیت‌های کتاب مقدس بخوانیم که در این باره بسیار تأکید هم گردیده است که خداوند حافظ ماست.

دوستان عزیز! بعضی وفت‌ها اگر ما حقیقت را بپرسیم، عیسی مسیح خودش می‌‌‌‌فرماید که صلیب تانرا بردارید و مرا پیروی کنید. پیروی کردن عیسی مسیح کار ساده نیست و زمانی می‌‌‌‌توانیم عیسی مسیح را پیروی کنیم که روح خدا در ما باشد و اجازه بدهیم که مسیح در ما زندگی کند و همانطوری که عیسی مسیح جان خود را بخاطر ما فدا کرد، ما هم حاضر می‌‌‌‌شویم تا جان خود را در راۀ او فدا کنیم و او را انکار ننمائیم. سوالی پیدا می‌‌‌‌شود که چرا عیسی مسیح جان خود را برای ما فدا کرد؟ بخاطریکه ما را محبت کرد، او ما را دوست دارد و بخاطریکه ما را از چنگال گناه رهایی بدهد، جانش را فدا کرد. بناً وقتی مسیح در ما زندگی می‌‌‌‌کند ما می‌‌‌‌توانیم دیگران را محبت کنیم و حال که ما کلام خداوند را به دیگران می‌‌‌‌رسانیم، هدف ما رساندن محبت خدا به مردم عزیز ماست و به هر گمشدۀ که در این دنیا زندگی می‌‌‌‌کند و هر کسی که مسیح را نمیشناسد، باید مسیح را بشناسانیم زیرا که نجات در نام عیسی مسیح است و اگر عیسی مسیح حاضر شد تا جان خود را برای ما بدهد تا ما نجات را حاصل کنیم و گناهان ما بخشیده شود و اگر عیسی مسیح نمیمُرد و قیام نمیکرد و قبرش خالی نمیبود، ما دیگر امیدی نداشتیم پس ما که خادمین عیسی مسیح هستیم، این آمادگی را داریم تا همانطوریکه زندگی ما وقف عیسی مسیح هست، حتی اگر کشته شویم، مرگ ما باید برای جلال عیسی مسیح باشد. ما در کلام خداوند به وضوح می‌‌‌‌توانیم ببینیم که شاگردان عیسی مسیح و بعضی از پیروانان عیسی مسیح بخاطر ایمان خود و بخاطر پخش مژدۀ خوش انجیل، که عیسی مسیح به این دنیا آمد تا ما را محبت کند و بخاطر گناهان ما بر صلیب کشته شد، دفن شد و قیام کرد و اکنون زنده می‌‌‌‌باشد که می‌‌‌‌تواند حیات ببخشد، کشته شدند و جان خود را از دست دادند و ما خوشحال هستیم که خداوند این برکت بزرگ را به ما افغان‌ها نیز داده است تا بتوانیم پیرو عیسی مسیح باشیم و بتوانیم بخاطر عیسی مسیح ایستادگی کنیم. بسیار مردمانی در این دنیا هستند که فقط بخاطر نام خدا حاضر هستند هر کاری کنند در حالی که اصلاً خداوند را نمیشناسند و حتی تاریکی و مزخرفات را بجای خداوند پرستش می‌‌‌‌کنند و حتی بخاطر همان مزخرفات حاضر هستند که جان خود را بدهند. پس ما که خداوند حقیقی را که سرور سلامتی است می‌‌‌‌شناسیم، باید این آمادگی را داشته باشیم تا جان خود را فدا کنیم. می‌‌‌‌خواهیم از کلام خدا، کتاب دوم پادشاهان فصل ششم از آیۀ 13 به بعد بخوانیم :
  ۱۳ پادشاه‌ گفت‌: » بروید و ببینید او كجاست‌ تا بفرستم‌ او را بگیرند. « خبر رسید كه‌ الیشع‌ در دوتان‌ است‌. ۱۴ پس‌ پادشاه‌ سوریه‌ قشون‌ عظیمی‌ با عرابه‌ها و اسبان‌ فراوان‌ به‌ شهر دوتان‌ فرستاد و آنها آمدند و در شب‌، شهر را محاصره‌ كردند. ۱۵ صبح‌ زود وقتی‌ خدمتكار الیشع‌ بیدار شد و بیرون‌ رفت‌، دید قشون‌ عظیمی‌ با عرابه‌ها و اسبان‌ فراوان‌، شهر را محاصره‌ كرده‌اند. پس‌ با عجله‌ نزد الیشع‌ بازگشت‌ و فریاد زد: » ای‌ سرورم‌، چه‌ كنیم‌؟ « ۱۶ الیشع‌ به‌ او گفت‌: نترس‌! قوای‌ ما از قوای‌ آنها بزرگتر است‌! ۱۷ آنگاه‌ الیشع‌ چنین‌ دعا كرد: ای‌ خداوند، چشمان‌ او را باز كن‌ تا ببیند! خداوند چشمان‌ خدمتكار الیشع‌ را باز كرد و او دید كوههای‌ اطراف‌ پر از اسبان‌ و عرابه‌های‌ آتشین‌ است‌.

طوریکه در آیات بالا دیدیم که پادشاه بر ضد خدمتگار خداوند الیشع، که شاگرد ایلیا یا الیاس نبی بود و خودش نیز یک نبی بود قرار گرفته بود و عسکر‌های خود را روان کرد تا خدمتگذار خداوند زنده را گرفتار کنند. خدمتکار الیشع زمانی که قشون عظیم پادشاه را می‌‌‌‌بیند نزد الیشع نبی می‌‌‌‌رود فریاد کنان می‌‌‌‌گوید که سرورم چه کنیم؟ و جای ترس هم بود. هزاران عسکر با ارابه‌ها و اسبان فراوان آمده بودند تا خدمتگذار خداوند را بگیرند و خادم و همکارش ترسید و به الیشع گفت که چی کنیم؟ یعنی دیگر کار ما تمام است و چارۀ نداریم، محاصره هستیم و حالی ما را می‌‌‌‌گیرند و تکه تکه می‌‌‌‌کنند و ما را می‌‌‌‌کشند. ولی الیشع به او گفت : نترس! قوای‌ ما از قوای‌ آنها بزرگتر است‌!  الیشع که خادم خداوند بود صد فیصد ایمان داشت که قدرت و قوای خداوند بزرگتر از قوای بشری است و در آیۀ هفدهم می‌‌‌‌خوانیم که: آنگاه‌ الیشع‌ چنین‌ دعا كرد: ای‌ خداوند، چشمان‌ او را باز كن‌ تا ببیند! خداوند چشمان‌ خدمتكار الیشع‌ را باز كرد و او دید كوههای‌ اطراف‌ پر از اسبان‌ و عرابه‌های‌ آتشین‌ است‌.

ما خداوند را شکر می‌‌‌‌کنیم که چشمان خادم خداوند باز بود و چشمان ما که خادمین خداوند هستیم باید باز باشد که خداوند با ماست! کلام خدا می‌‌‌‌فرماید: وقتی خداوند با ماست کیست که بر ضد ما باشد؟ جان ما را گرفته می‌‌‌‌توانند مگر روح ما را هیچ کس نمیتواند بگیرد. زیرا ما به خداوند عظیم، به خداوندی که قادر مطلق است، ایمان داریم و از هیچ چیز نمیترسیم.


بیائید این فکر‌ها را از خود دور کنید که ما این خادم خداوند را می‌‌‌ترسانیم و شاید این خادم خداوند بترسد و یا شاید دیگر برنامۀ در رادیو اجرا نکند و یا سفری نکند تا خادمین دیگر خداوند و فرزندان خدا را ببیند. دوستان عزیز ! ما ، کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم و یا هر کسی که به مسیح ایمان آورده است، متعلق به خداوند است و کلام خدا می‌‌‌فرماید که شما سفیران من هستید. ما سفیر خداوند هستیم و سفیر خداوند از خداوند و مربوط به کشور خود است. ما تمام ما در این دنیا بیگانه هستیم، چرا که ما مربوط به خداوند هستیم و ما به مملکت اصلی خود که آسمان است تعلق داریم و ما خداوند را بخاطر این امیدی که داریم شکر می‌‌‌کنیم. کاش تمام مردم عزیز ما همین امید را داشته باشند که این زندگی کوتاه، فقط برای جلال دادن نام خداوند هست. کاشکی که تمام ما بتوانیم با این زندگی کوتاهی که در این دنیا داریم، شاۀ شاهان و سرور سلامتی، خداوند عیسی مسیح را پرستش، عبادت و خدمت کنیم، زیرا او قادر است که روح ما را نجات بدهد و او قادر است که ما را زندگی ابدی بدهد. این زندگی در مقابل زندگی ابدی که در حضور خداوند می‌‌‌داشته باشیم بسیار ناچیز و اصلاً قابل مقایسه نیست. پس ما، شما و آنعده از دوستانی را که تا حال عیسی مسیح را نشناخته اند، تشویق می‌‌‌نمائیم که یکبار کلام خداوند را بخوانید و برای کسانی که در مسیح هستند، کلام خدا این اطمینان را می‌‌‌دهد که خداوند حافظ شماست. حتی در وقتی که الیشع محاصره شده بود، الیشع تمام چیز را می‌‌‌دید که خداوند همراهش هست و او اعتماد کامل به خداوند داشت ولی خدمتگارش چیزی را نمی دید و ما دعا می‌‌‌کنیم که آنعده از دوستانی که ما در مسیح هستند، چشم‌های شان باز باشد تا قدرت خداوند را ببینند. محبت خداوند همیشه همراۀ شان باشد و یقین داریم که فیض و برکات خداوند همیشه همراه تان هست چون شما به دنیا تعلق ندارید بلکه به مسیح خداوند تعلق دارید و خداوند نگهبان ما و شما است.

ما می‌‌‌خواهیم که دوستان عزیز خود را تشویق نمائیم که خداوند شما را دوست دارد حتی کسانی را که بر ضد مسیح هستند، اگر توبه کنند و عیسی مسیح را منحیث نجات دهنده و خداوند خود بپذیرند و بگویند که ای روح خدا بیا و ما را پُر بساز و بگویند که خداوندا ! تا حال ما با قدرت روح خود زندگی می‌‌‌کردیم ولی حال می‌‌‌خواهیم تا با قدرت روح تو ای خداوند، زندگی کنیم چون تو قدرت داری تا زندگی ما را تبدیل کنی.

دوستان گرانقدر ! ما این اطمینان را برای شما می‌‌‌دهیم که خداوند زندگی شما را تبدیل می‌‌‌نماید و شما را برکت و امید، می‌‌‌دهد و شما می‌‌‌توانید در نور زندگی کنید. به یقین می‌‌‌توان گفت که چشم تان دیگر به این دنیا نمیباشد، بلکه چیز‌های خورد و کوچک و خطرات زندگی، دیگر شما نخواهد ترسانید و این اطمینان را خواهید داشت که زندگی ابدی دارید. خداوند را شکر می‌‌‌کنیم که بوسیلۀ عیسی مسیح این برکات را برای همۀ ما و شما فراهم کرده است تا ما در او بمانیم و به او اتکأ کنیم زیرا مطمئن ترین صخره برای هر یک از ما و شما است و عیسی مسیح به همین خاطر یه این دنیا آمد تا به ما و شما نشان بدهد که خداوند حقیقی به چه شکلی است و ما می‌‌‌توانیم به او اعتماد بکنیم و او را منحیث منجی خود بپذیریم بخاطریکه او خداوند هست و خالق ماست و او می‌‌‌داند که خوبی و بدی ما در چیست و با قدرتی عظیمی که دارد می‌‌‌تواند از ما در مقابل شریر و شیطان به بسیار سادگی محافظت کند.

وقتی زندگی گذشته خود را بیاد می‌‌‌اوریم متحییر می‌‌‌شویم به قدرت خداوند که محض فیض خداوند ما بخشیده شده ایم و حال می‌‌‌توانیم او را خدمت کنیم و خداوند را شکر می‌‌‌کنیم که خداوند این امکانات را برای ما داده است تا داشته‌های قلبی خود را و همان چیز‌های را که از خداوند چشیده ایم با دوستان و هموطنان عزیز ما در میان بگذاریم و این محبت خداست که ما هلاک نشدیم. خداوند می‌‌‌توانست همه چیز‌ها را از بین ببرد. زمانیکه اینقدر شرارت، گناه، آدمکشی و نفرت را در وطن عزیز ما می‌‌‌بینم، خداوند می‌‌‌تواند همه را از بین ببرد ولی یک چیزی را که ما از کلام خداوند می‌‌‌دانیم اینست که خداوند می‌‌‌فرماید که می‌‌‌توانم همه چیز را از بین ببرم ولی منتظر توبۀ دیگر مردمان هم هستم و یکی از آن کسان من بودم یا شما بوده اید که خداوند زندگی ما را تغییر داده است اگر نی ما هم در گناۀ خویش می‌‌‌مردیم ولی امروز که ما شما را از صمیم قلب دوست داریم، تماماً برکت عیسی مسیح است و دعا می‌‌‌کنیم که هر خانوادۀ ما، هر دوست و رفیق ما و هر افغان ما بتواند زندگی خود را به عیسی مسیح بسپارد و با تمام دل و جان بتواند خداوند عظیم را دوست داشته باشد و همسایۀ خود را مانند خود محبت کند. بخاطری که این امر بزرگِ خداوند ماست که خداوند، خدای تانرا با تمام وجود، با تمام عقل، با تمام فکر دوست داشته باشید و همسایه ات را مانند خود محبت کن و ما دعا می‌‌‌کنیم که همین کار در زندگی تمام ما و شما عزیزان عملی شود و این کار زمانی عملی می‌‌‌شود که ما عیسی مسیح را در قلب خود داشته باشیم و از مکر و ریا و فریب کاری دوری کنیم و واقعاً برای خداوند زندگی بکنیم و زندگی ما باعث جلال خداوند باشد و آنوقت است که ما می‌‌‌توانیم یک زندگی پاک روحانی را تجربه کنیم.

دانلود