مردم یاغی و سر کش

  ۳۰ دقیقه

  ۲ فِورِیه ۲۰۱۲

اگر ما داستان مردم اسرائیل را به دقت بخوانیم، متوجه خواهیم شد که خداوند به شکل باور نکردنی، خیلی‌ها بیشتر از آن چیزی که ما در باره اش فکر می‌‌‌‌کنیم صابر و مهربان است. اما در نهایت، او باید کسانی را که با میل خودشان از او نااطاعتی می‌‌‌‌کنند وقوانین او را می‌‌‌‌شکنند مجازات کند. به خاطر رحمت بزرگش، خداوند مردم اسرائیل را از بردگی مصر نجات داد. او دریای سرخ را برای آنها به دو حصه شق کرد تا از آن عبور کنند و از دست لشکریان فرعون که غرق شدند فرار کنند. سپس، خداوند برای قومش نان و آب در بیابان فراهم کرد. متاسفانه آنها به بی اعتمادی و نا اطاعتی از خداوند ادامه دادند. به خاطر همین، خداوند آنها را مجازات کرد و به مدت چهل سال مجبور شدند که در بیابان سرگردان شوند تا اینکه آن نسل نافرمان از بین رفتند. فقد فرزندان آنها، نسل جدید، اجازه یافتند تا به سرزمین که خداوند وعده کرده بود وارد شوند.

دانلود