مردم خدا

مردم خدا

  اخیرا: ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴

"مردم خدا" از پیدایش شروع شده و زندگی عیسی مسیح را در بر دارد ، که پیام کتاب مقدس را به سادگی میرساند. این برنامه ها درامه های کوتاه را شامل میباشد تا کلام مقدس زنده تر و بهتر ارایه گردد.

برای معلومات بیشترلطفا به آدرس

برنامه‌ها