مثال تاکستان و باغبان

  ۱ ساعت

  ۱۴ فِورِیه ۲۰۲۰

در مرقس فصل ۱۲ آیه‌های ۱۲-۱میخوانیم عیسای مسیح در مورد سنگ تهداب زندگی مثال می‌دهد. کلام خدا به طور واضح و روشن می‌گوید که یک خدا وجود دارد و یک راه به خدا که همان عیسای مسیح است. یعنی ایمان به عیسای مسیح تهداب ایمان به خدا و تهداب زندگی ماست. اگر عیسای مسیح تهداب زندگی ما باشد او ما را قدرت می‌دهد تا با مشکلات دست و پنجه نرم کنیم و ما را قوت و قدرت می‌دهد تا زندگی بهتر داشته باشیم

دانلود