ما به انبیا و فرشتگان ایمان داریم

  ۲۹ دقیقه

در ایمان مسیحی تمام انبیای قبل از عیسی مسیح از جمله انبیای الهی بوده و بیانگر حقانیت عیسی مسیح است.
انجیل مقدس شامل تمام کتوب انبیای قبل را عیسی مسیح بوده و ما پیروان عیسی مسیح به همه ای کتوب آسمانی ایمان و باور داریم.
تمام پیامبران را سفیران خداوند برای نجات بشر می‌دانیم، مژده نجات و آمدن عیسی مسیح را انبیای عهد عتیق پیشگوی نموده و حقانیت عیسی مسیح را بیان می‌کند.

دانلود