قسمت دوم: محبت او عجیب است

  ۳۰ دقیقه

  ۷ ژانوِیه ۲۰۲۰

آیا میخواهید با ایمان به این شخصیت عجیب حیات جاویدان یابید؟ مسیح آمده بود که نتنها مردم خوب را محبت کند بلکه او بیماران و گنهکاران طرد شدن و بینوایان و دشمنان اشرا محبت کرد!

دانلود