قسمت اول - دلیل آمدن عیسی به جهان

  ۳۰ دقیقه

  ۱۶ مارس ۲۰۲۰

در این دوبخش از تعلیمات کتاب مقدس راجع به بزرگترین نمونۀ فروتنی، عیسی مسیح می‌بنیم. هر چند که او دارای بلندترین مرتبه بود، او خود را به خاطر نجات ما فروتن ساخت فدیه ما شد؛ و شکل یک غلام را به خود گرفت.

دانلود