فریاد زن

فریاد زن

  اخیرا: ۱۹ آوریل ۲۰۱۲

هر برنامه دارای یک داستان محلی افغانی و یک داستان از کتاب مقدس می‌باشد. درین برنامه‌ها ما در باره ای مشکلات روزمره حرف می‌زنیم. این برنامه‌ها همچنان داری پارچه‌های قشنگ موسیقی و اشعار مقبول اند. در آخر هر برنامه از دید گاه مسیحیت راه حل برای مشکلات جامعه پیش خواهیم کرد. امید واریم ازین برنامه‌ها لذت برده و از معلومات آن استفاده کرده بتوانید. برای معلومات زیادتر و سوالات و نظریات تان لطفا به آدرس ذیل بما بنویسید.

برنامه‌ها