عیسی گفت: یکدیگر تان را محبت کنید!

  ۳۰ دقیقه

  ۱۲ دِسامبر ۲۰۲۰

: آیا ما دیگران را دوست داریم و محبت می‌کنیم! فرمان نو و سومی عیسی راجع به ای محبت به یکدیگر به چی معناست؟ بشنوید

دانلود