عیسی مسیح در بارۀ دعا و روزه چه تعلیم میدهد؟

  ۲۸ دقیقه

  ۱ ژوئن ۲۰۱۸

دانلود