تولد عیسی مسیح

  ۲۸ دقیقه

  ۱۷ دِسامبر ۲۰۲۰

تولد عیسی مسیح تحقق بخشیدن پیشگویی‌های عهد عتیق کتاب مقدس را به کرسی نشاند. عیسی از یک باکره متولد گردید. هفت صد سال قبل توسط اشعیای نبی این واقعه پیشگویی شده بود. تولد او واقعأ که عجیب است.

دانلود