عیسی مسیح برای بار اول شاگرداهای خود را جهت تعلیم دادن مردم روان میکند.

  ۲۹ دقیقه

  ۲۷ مارس ۲۰۱۴

دانلود