مسیح قدرت و حکمت خداست

  ۲۹ دقیقه

ما انسانها با قدرت و توانای انسانی خویش قادر به تشخیص و شناخت حقایق نیستیم.
خداوند با لطف و محبتش توسط عیسی مسیح قوت و قدرتش را آشکار ساخته است، با شناخت عیسی مسیح خداوند بما بصیرت و حکمت می‌‌دهد تا در زندگی خویش استوار و ثابت قدم باشیم.
تنها در عیسی مسیح خداند بما روح هدایتگر را مید هد و زندگی ما را مملو از معجزات و حکمت می‌‌سازند و بواسطه عیسی مسیح می‌‌تواینم خداوند را بشناسیم و محبت او را دریاقت نماییم.

دانلود