عیسی: شاه شاهان

عیسی: شاه شاهان

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

این البم سرودهای پرستشی پشتو در در وصف خداوند و پادشاه ما عیسی مسیح خوانده شده است.

موسیقی