عیسی در مورد مرگ و زنده شدن خود، با شاگردان خود گپ میزند.

  ۲۹ دقیقه

  ۸ مه ۲۰۱۴

دانلود