عیسی با دوازده نان و چند ماهی غیر از زنان و اطفال چهار هزار مرد را غذا داد و سیر کرد.

  ۲۹ دقیقه

  ۱ مه ۲۰۱۴

دانلود