عکس العمل در برابر خشم و غضب

  ۴۲ دقیقه

  ۲۷ ژانوِیه ۲۰۱۳

عیسی مسیح بخاطر گناهان ما به روی صلیب رفت و ما را از قید گناهان آزاد ساخت. عیسی مسیح بزرگترین مثال زندگی ما در برابر رنج هاست.
در زندگی یک ایمان دار مسیحی، غرور و خود خواهی وجود ندارد. در برابر ناملایمات، اذیت، و آزار، عفو و بخشش را جاگزین انتقام می‌‌‌کنیم. در مقابل توهین، و تحقیر دیگران، بجای کینه و دعوا برکت می‌‌‌طلبیم. قضاوت و رفتار دیگران بالای ما تاثیر گذار نبوده و نا امید نمی‌شویم زیرا ارزش واقعی ما نزد پدر آسمانی ماست. اوست که مارا پاداش می‌‌دهد و از ما محافظت می‌‌‌کنید نه دنیا و مناسبات دنیایی. اینست هویت ما.

دانلود