عواقب گناه.

  ۳۰ دقیقه

  ۲۹ مارس ۲۰۱۲

خداوند اسرائیلی‌ها را از ازدواج با زنان خارجی که بت را می‌‌پرستیدند منع کرده بود. خداوند عواقب منفی این گونه ازدواج را می‌‌دانست. اما، احاب پادشاه عیناً مانند سلیمان با چندین زن خارجی بت پرست ازدواج کرد. او حتی معابد بت پرستی و مکان‌های بنا کرد که که زنان او و دیگران بت‌ها را می‌‌پرستیدند. این نوع اعمال، بت پرستی را در میان اسرائیلی‌ها به شدت گسترش داد. آهسته آهسته و به تدریج مردم اسرائیل یک ملت بت پرست شدند و به خاطر آن گناهان وحشتناک تقصیر کار شدند.
گناه یک شخص نه تنها که تاثیر شخصی دارد بلکه تاثیرات بد بر روی دیگران نیز دارد.

دانلود