عبادتگاه مقدس

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ ژانوِیه ۲۰۱۲

از ابتدای آفرینش تا به آمدن عیسی مسیح، خداوند گناهان بشر را بخشیده است. اما گناه باید مجازات می‌‌‌شد. پس، خدا ریختن خون یک حیوان بی گناه را به جای خون آدم گناهکار می‌‌‌پذیرفت. به خاطر همین مردم حیوانات را به حیث قربانی تقدیم می‌‌‌کردند. اما خدا در وقت نیکویش، عیسی مسیح را فرستاد تا قربانی نهایی گناهان باشد. عیسی مسیح یک زندگی عاری از گناه را در بین ما سپری کرد.
او << بره خدا >> خطاب می‌‌‌شود. خدا خودش نه تنها برای اسرائیلی‌ها بلکه برای همه مردم یک قربانی جایگزین برای نجات را تدارک دید، به همین دلیل، ما دیگر ضرورت نداریم تا حیوانی را قربانی کنیم. عیسی مسیح هم اکنون برای گناهان ما یک بار و برای همه قربانی شده است.

دانلود