صلاحیت عیسای مسیح در حقیقت صلاحیت خدا است.

  ۱ دقیقه ۱۳ ثانیه

  ۷ فِورِیه ۲۰۲۰


اگر شما یک کار فوق العاده انجام دهید شاید مردم سوال کنند که این کار را به کدام صلاحیت انجام می‌دهید. شما شاید از ما سوال کنید که کلام و محبت خدا را به کدام صلاحیت موعظه می‌کنیم. جواب من این است که وقتی ما به عیسای مسیح ایمان می‌اوریم عیسای مسیح ما را روح خود پر می‌سازد و ما از صلاحیت عیسای مسیح برخوردار می‌شویم. ما کلام و انجیل خدا را به صلاحیت عیسای مسیح موعظه و تفسیر می‌کنیم.

دانلود