صداے مينه

صداے مينه

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

په دې سندرو کښى مونږ دَ خپل خالق الٰهى صفتونه او حمد و ثناء بيان کړى دى. زمونږ خداې د ازل نه بادشاه دے او هميشه به وې. او دې سره سره مونږ دې سندرو کښې آورو چې زمونږ مالک عيسٰى مسيح په آسمان کښى خداې سره ژوندے موجود دے او دَ ټول انسانيت شفاعت کوى.
په دې سندور کښې مونږ دَ خداې په مينه هم رنړا اچولى ده.

موسیقی