شک نیست خدایا

  ۴ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

شک نیست خدایا که جهان را تو خدائی

پیداست که پیدا و نهان را تو خدائی (2)

 

در باغ تنم بلبل دل خود چه سراید 2

تن گر چه نداند دل و جان را تو خدائی

پیداست که پیدا و نهان را تو خدائی 2

 

بند گردان

شک نیست خدایا که جهان را تو خدائی

پیداست که پیدا و نهان را تو خدائی (2)

 

چشم من اگر چشمۀ از آب روان گشت 2

این چشمه و این آب روان را تو خدائی

پیداست که پیدا و نهان را تو خدائی 2

 

بند گردان

شک نیست خدایا که جهان را تو خدائی

پیداست که پیدا و نهان را تو خدائی (2)