شما منحیث پیروی عیسی مسیح امت کی هستین؟

  ۲۷ دقیقه

  ۵ ژوئیه ۲۰۱۹

چون قوم اسراییل از احکام خدا تمرد کرد، قوم جایگاه خودرا به عنوان قوم خاص خدااز دست دادند. در طول این عصر، کلیسا جایگاه لطف الهی راکه اسراییل از طریق نااطاعتی ازدست داده بود به دست آورد.
پس از شماشنوندای گرامی دعوت میکنیم به این برنامه گوش دهید تا به اصل موضوع پی ببرید. تشکر

دانلود