شكر گزار بودن

  ۲۹ دقیقه

  ۲۲ آوریل ۲۰۱۲

خداوند از ما می‌‌خواهد که او را در هر حالت سپاس نماییم، چون شکرگزاری خداوند به ما آرامش می‌‌دهد، و زندگی ما را برکت می‌‌دهد و ما را از شیطان دور می‌‌سازد. وقتی ما به مشکلات رو برو می‌‌شویم شیطان می‌‌خواهد مارا از خداوند ناامید کند. حبقوق نبی با وجود که زندگی سختی را داشت ولی همیشه خداوند را شکر می‌‌کرد. پس ما درهیچ حالت نباید از خداوند ناامید شویم. چون خداوند در هر حالت خیر ما را می‌‌خواهد. خداوند را بخاطر شکر می‌‌کنیم که مطمين هستیم ما در دست او قرار داریم و او همه چیز را درست می‌‌کند.

دانلود