شفای الهی

  ۲۸ دقیقه

  ۱۱ مارس ۲۰۱۲

درد و مریضی گرفتار حال همه ما می‌‌‌شود. ولی خداوند از این طریق می‌‌‌خواهد جلال خود را بر ما نشان بدهد. از هدایات خداوند در زندگی مان استفاده کنیم تا یک زندگی صحت مند داشته باشیم. وقتی ما یقین داشته باشیم که ما در دست خداوند هستیم و او می‌‌تواند به خواست و اراده خود ما را شفا می‌‌‌دهد، مانندی کور مادرزاد را که شفا داد. به ما این امید و روحیه را می‌‌‌دهد که خداوند همیشه شفادهنده است. اگر ما به او ایمان کامل داشته باشیم و از روی ایمان راسخ به او دعا کنیم او حتمن به دعای ما جواب خواهد داد و به ما شفا می‌‌‌دهد. و حتی وقتی او به ما شفا ندهد، می‌‌‌دانیم که به فکر ما است و ما را دوست دارد.

دانلود