شفاعت: دعا برای دیگران

  ۳۰ دقیقه

  ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲

شفاعت عبارت از نزدیک کردن دو نفر را گویند. شفاعت همچنان یک راه صحبت کردن ما همراه خداوند در باره مردم است. دعا و شفاعت راه بازگشت مردم را به خداوند مساعد می‌‌سازد. عیسی مسیح تنها شفیع بین ما و خداوند است. در تاریخ شفاعت باعث نجات یک قوم شده است. عیسی شفیع تمام دنیا است او خشم خدا را با خون خود از ما برداشت. ما هم نیز مانند عیسی به یک دیگر شفیع شویم. شفاعت ما باید شامل تمام کسانی شود که حتی با ما کدام رابطه ای نداشته باشد.

دانلود