شخصی که دو زن دارد و به مسیح ایمان میآورد، آیا زن دوم خود را طلاق دهد؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲ اوت ۲۰۱۹

آیا یک مسیحی حق دارد که زن دوم و سوم بیگیرد؟ دید مسیحیت در این زمینه چگونه است؟
برای پاسیخ به این سوال از شما خواهش میکنیم که به این برنامه گوش دهید. تشکر

دانلود