سلطنت و اقتدار خداوند

  ۲۹ دقیقه

خداوند پاد شاه ابدی همه عالم هستی است
همانگونه که خداوند همه اقوام و ملت‌ها را آفریده است یگانه کمک کننده و برکت دهنده عالمیان خداوند است
در جامعه بشری وقتی عدالت حاکم می‌شود که مردم بسوی خداوند رو آورد و اراده خداوند را بطلبد.
زیرا راه سلامتی و صلح حقیقی همان راه عیسی مسیح است،بدون حضور مسیح جامعه بشری قادر به پیمودن راه حقیقت نخواهند بود.
عدل و انصاف خداوند توسط عیسی مسیح بر قرار می‌گردد.

دانلود