زندگی پیروز مندانه

  ۳۰ دقیقه

  ۱۶ سِپتامبر ۲۰۱۲

زندگی پیروز مندانه زندگی است که مطابق خواست روحولقدوس باشد. این زندگی تفاوت انسان کهنه و نو را بیان می‌کند. انسان کهنه یک انسان خود خواه و پیرو شیطان است ولی انسان نو مطابق خواهشات جسم زندگی نمیکند، بلکه مطابق خواست خداوند زندگی می‌کند . با ایمان آوردن به عیسی مسیح انسان نو در ما تولد می‌شود. انسان جسمی مطابق خواهشات نفس خود زندگی می‌کند و یک زندگی شکست خورده دارد. ولی یک انسان روحانی که مطیع روحولقدوس می‌باشد مطابق خواست او زندگی می‌کند ویک زندگی مملواز فیض وخوشی دارد.

دانلود